System ankiet na potrzeby inwentaryzacji pieców i urządzeń grzewczych oraz inwentaryzacja sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomościt

Elektroniczna inwentaryzacja

pieców i urządzeń grzewczych oraz sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości.

plik foto id: 1400000047

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AAAAA BBBBBB z siedzibą w CCCCCC, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Z Inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: DDDD@EEEEEE.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia inwentaryzacji pieców i urządzeń grzewczych w AAAAA BBBBBB.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione:
  • podmiotowi zajmującemu się  obsługą program do elektronicznego wypełnienia ankiet przez mieszkańców
  • podmiotowi, który zostanie wybrany do wykonania gminnego programu niskiej emisji.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie podanym w ankiecie jest udzielona zgoda.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji powyższego celu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.